MVA Conference Committee

General Chair
Hideo SAITO (Keio University)
 
Program Chair
Ken-ichi MAEDA (Toshiba)
 
Conference Advisory Board Members
Masakazu EJIRI (formerly at Hitachi)
Shigeru SASAKI (Fujitsu)
Katsushi IKEUCHI (The University of Tokyo)
Johji TAJIMA (Nagoya City University)
Masatsugu KIDODE (NAIST)
Motomu MATSUSHITA(Advanced Communication Media)
 
Financial Chair
Shuji SENDA (NEC)
 
Publication Chair
Takeshi MASUDA (AIST)
 
Publicity Chair
Kazuhiko SUMI (Mitsubishi Electric)
 
Secretary
Yoshiko MATSUURA (The University of Tokyo)
 
Local Arrangement Co-Chair
Yoshimitsu AOKI (Keio University)
Yoshihisa SHINOZAWA (Keio University)
 
Organizing Committee Members
Kota FUJIMURA(Factory Vision Solutions)
Eigo SEGAWA (Fujitsu)
Osamu HORI (Toshiba)
Hisae SHIBUYA (Hitachi)
Tatsuhiko KAGEHIRO (Hitachi)
Ikuko SHIMIZU (Tokyo University of Agriculture and Technology)
Kunihito KATO (Gifu University)
Yasuyo KITA (AIST)
Kyoko SUDO (NTT IT)
Atsuto MAKI (Toshiba Research Europe Limited)
Norimichi UKITA (NAIST)
Yoichi SATO (The University of Tokyo)
Norichika YUI (Advanced Communication Media Co. Ltd.)
 
Local Arrangement Committee Members
Hiroshi ISHIKAWA (Nagoya City University)
Vincent NOZICK (University of Paris-Est)
Masataka KAGESAWA (The University of Tokyo)
 
Program Committee Members
Jake K. AGGARWAL
Kenichi ARAKAWA
Philippe BOLON
Richard BOWDEN
Thomas BREUEL
Hans BURKHARDT
Dmitry CHETVERIKOV
Roberto CIPOLLA
Joachim DENZLER
Katrin FRANKE
Andrea FUSIELLO
Guy GODIN
Igor GUROV
Tin Kam HO
Yi-Ping HUNG
Yoshiharu ICHIKAWA
Naho INAMOTO
Pieter JONKER
Reinhard KLETTE
Hiroyasu KOSHIMIZU
Yoshinori KUNO
In So KWEON
Sang Wook LEE
Geovanni MARTINEZ
Tati R. MENGKO
Guillaume MOREAU
Greg MORI
Vittorio MURINO
Hiroshi NAGAHASHI
Hiroaki NAKAI
Yuichi NAKAMURA
Akio NAKAMURA
Keisuke NAKASHIMA
Heinrich NIEMANN
Kunio NOBORI
Akio OKAZAKI
Shin'ichiro OKAZAKI
Masatoshi OKUTOMI
Kazunori ONOGUCHI
Julien PILET
Bambang RIYANTO
Katsuhiko SAKAUE
Hiroshi SAKO
Myriam SERVIERES
Takeshi SHAKUNAGA
Jamie SHOTTON
Yasuhito SUENAGA
Yichang (James) TSAI
Hirotada UEDA
Koji WAKIMOTO
Mutsumi WATANABE
Paul F. WHELAN
June-Ho YI
Hongbin ZHA
Ichiro IDE